Gå til hovedindhold

MOMENTUM

Til dig der er motiveret for forandring

Indhold

  • Er du mellem 14-22 år
  • Havner du ofte i konflikter
  • Oplever du, at det er svært at leve op til de regler og forventninger der er i skolen eller arbejdslivet
  • Har du lyst til at arbejde med dig selv
  • Kan du møde stabilt

  Så er MOMENTUM måske noget for dig

   

  Hvad kan dit forløb indeholde…

  • Konflikt- og stresshåndtering
  • Vejledning om skole, uddannelse og job
  • Walk & talks
  • Undervisning i f.eks. søvn, kost, økonomi, rusmidler
  • Fysisk træning

  Og så får du én person (en slags mentor), som følger og støtter dig gennem hele forløbet.

  MOMENTUM

  Du kan kontakte vores gennemgående fagperson i MOMENTUM, Mohammad på tlf. 28 98 38 41 eller vores KUI ambassadør, Torben på tlf. 28 98 03 46

  Du skal tale med din uddannelsesvejleder, familiesags-behandler eller job- og uddannelseskonsulent, som kan indstille dig til en Ungekonference. Hvis I bliver enige om, at MOMENTUM er det rigtige for dig, vil du blive indkaldt til en ungekonference.

  MOMENTUM er et modningsprojekt under Socialstyrelsen, som Frederiksberg Kommune udvikler i samarbejde med 3 andre kommuner.

  Projektet skal støtte unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd og bidrage til:

  • at de unge får muligheden for at indgå i ordinære beskæftigelses- og uddannelsesindsatser
  • på længere sigt, får bedre mulighed for at leve et selvstændigt voksenliv på egne præmisser

  Tilbudsbeskrivelse, målgruppe og indstilling.

  MOMENTUM er et modningsprojekt under Socialstyrelsen, som Frederiksberg Kommune udvikler i samarbejde med 3 andre kommuner. Projektet kører fra 2023 til og med september 2025.

  I MOMENTUM har vi sammensat et tværkommunalt indsatsteam og tilbyder dermed en helhedsorienteret koordinerende indsats, med én indgang for den unge.

  Formål

  Indsatsmodellens formål er, at hjælpe en gruppe af unge, der er udfordret af en udadreagerende adfærd og komplekse problemer, med at:

  • kunne indgå i og profitere af ordinære beskæftigelses- og uddannelsesindsatser
  • på længere sigt, at give de unge bedre muligheder for at leve et selvstændigt voksenliv

   Målgruppen for MOMENTUM forløb er:

  • Unge med udadreagerende adfærd og komplekse problemer
  • Den unge skal være i målgruppen for støttekontaktperson jf.  Barnets lov § 32 stk. 1 nr. 3. eller lov om ungdomskriminalitet 

  Inklusionskriterier:

  • 14-22 år

  • Udadreagerende adfærd - adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne, og som bryder med gældende regler, normer og forventninger til den unge i fx skolen, ungdomsuddannelse, arbejdslivet eller i fritidslivet.

  • Støttebehov som udspringer af komplekse problemer, der forudsætter koordinering på tværs af sektorer/lovgivning og kalder på tæt støtte

  • Skal kunne overholde aftaler og fremmøde i et struktureret forløb med tæt støtte i 6-9 måneder og have motivation og evne til at arbejde med (egne) mål (frivillighed).

  •  Skal have kognitive forudsætninger for at kunne indgå i forløb og gruppeforløb.

  •  Kan have adfærdsforstyrrelser, hvis disse ikke vurderes at udgøre en væsentlig barriere for den unges deltagelse i forløbet.

   

  Forløbet i MOMENTUM har en varighed mellem 6 til 9 måneder og tager udgangspunkt i én plan, som udarbejdes sammen med den unge til en Ungekonference.

  MOMENTUM er ikke et alternativt skole- eller fritidsjobtilbud.

  I MOMENTUM arbejder vi med en individuelt tilrettelagte plan, der tager udgangspunkt i den unges ønsker og behov. Aktiviteterne foregår såvel individuelt som gruppebaseret og et forløb kan fx indeholde:

  • Konflikthåndtering samt vredeshåndtering, 

  • Stresshåndtering og hverdagsmestring

  • Inddragelse af netværk

  • Fastholdelse i skole, uddannelse eller job

  • Vejledning og sparring på job og uddannelse

  • Psykologsamtaler herunder tilbud om familiesamtaler

  • Fysisk træning

  • Samtaler om rusmiddelforbrug

  • Praktikforløb

  • Hjælp til at søge fritidsjob

  Kontaktperson

  Den unge vil blive tilknyttet en gennemgående fagperson i MOMENTUM, som vil være den primære kontakt i forløbet. Støtten tilrettelægges i dagtimerne på hverdage. Kontakten kan være på ugentlig basis og kan variere i timeantal.

   

  Indstilling til MOMENTUM

  Den unge skal være i målgruppen for støttekontaktperson jf. Barnets lov § 32 stk. 1 nr. 3 eller lov om ungdomskriminalitet

  Den unge og forældre skal give samtykke til hele ”pakken” i MOMENTUM og have lyst til at indgå i forløbet.

  Indstilling til Momentum i familieafdelingen foregår via familieafdelingens forebyggelses-visitationsudvalg, hvor der tages stilling til om den unge er i målgruppe for støttekontaktperson.

  Efter godkendelse i forebyggelses-visitationsudvalget kontaktes MOMENTUM indsatsgruppen. Kontakt Karina, tlf. 2898 3725 eller Torben, tlf. 2898 0346 eller send en mail til jobcenter.ungecenter@frederiksberg.dk og skriv MOMENTUM i emnefeltet.