Gå til hovedindhold

STU - Særlig tilrettelagt Ungdoms Uddannelse

Er du under 25 år og har særlige behov, så har du krav på at få en treårig ungdomsuddannelse.

Indhold

  STU er til dig med særlige behov, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om du modtager specialpædagogisk støtte.

  Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper dem til at få en hverdag med så høj grad af selvstændighed og livskvalitet som muligt.

  VÆRD AT VIDE OM STU:

  For at komme i betragtning til STU skal du være under 25 og have afsluttet undervisningspligten i 9. klasse.

  Målgruppen er unge med særlige behov, herunder udviklingshæmning, svære bevægelseshandicap, multiple funktionsnedsættelser, autisme, psykisk lidelse, erhvervet hjerneskade mm.

  Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for, at den unge er i målgruppen for STU, og målgruppevurderingen er altid baseret på en individuel vurdering.

  Hvis du er i tvivl, om du tilhører målgruppen for STU, kan du kontakte kommunens STU-vejledere, som kan give dig yderligere information om muligheder, vilkår og procedurer.

  STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. STU-uddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter. Du kan også komme i praktik i virksomheder eller på institutioner.

  STU-uddannelsen er ikke i sig selv kompetencegivende til andre uddannelser, men der udfærdiges ved afslutningen af STU et kompetencebevis og et ressourcebevis. Kompetencebeviset er til dig, og indeholder en beskrivelse af opnåede mål og en generel udvikling af kompetencer under uddannelsen.

  Hvor du kommer til at tage din STU, afhænger af dine støttebehov, dine ønsker og visitationsudvalgets vurdering. Din STU-vejleder kan fortælle mere om de forskellige steder og muligheder.

  Frederiksberg Kommune udbyder ikke STU, men visiterer til private udbydere (link til STU-portal, som kommer i 2024).

  Det er kommunens STU-vejleder, som vurderer, om du er i målgruppen for STU, og eventuelt indstiller til visitationsudvalget, der træffer endelig afgørelse.

  Visitationsudvalget mødes flere gange i løbet af året på et STU-visitationsmøde.

  Visitationsudvalget kan give afslag på din indstilling, hvis du fx har et behandlingsbehov, der betyder, at du ikke kan møde op eller deltage aktivt i STU-uddannelsen. Såfremt du får afslag på dit ønske om STU, vil der med afgørelsen følge en klagevejledning.

  Det er vigtigt, at du først starter på STU, når du er klar til det, og kan få mest muligt ud af uddannelsen.

   

  Visitationsudvalget:

  Ledelsesrepræsentant fra Socialafdelingen

  STU-vejledere

  STU-uddannelsen er gratis.

  Du får ikke SU på STU. Forsørgelsesgrundlaget vil typisk være førtidspension eller uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp kan du søge om i Ungecenter Frederiksberg.

  Hvis du er under 18 år, vil du ikke modtage nogen ydelse.

  Hvis du ikke er dansk statsborger, men ønsker at blive det, skal du kontakte Udlændingestyrelsen for at få oplyst, hvad det vil betyde for din sag, hvis du modtager en ydelse fra kommunen i forbindelse med, at du går på STU.

  I Frederiksberg Kommune eksisterer der fra d.1.8.2023 en afgrænset fritvalgsordning på STU. Det betyder i praksis, at du frit kan søge det tilbud, som passer allerbedst til dig. Kommunens afgørelse kan være afhængig af fx transporttid, økonomi samt indhold i det søgte tilbud.

  STU-vejlederne laver sammen med den unge langsigtede personlige, sociale og faglige mål for uddannelsen i en forløbsplan. Disse mål bliver af STU’en i samarbejde med den unge og dennes ønsker og behov, brudt ned i relevante delmål pr. år. Der følges op på og evalueres årligt ved møder med STU-vejleder. På opfølgningsmødet sættes også nye delmål for den kommende periode.

  Opfølgningerne vil typiske blive afholdt således:

  1. år:

  Afklaringsmøde efter tre måneder

  Statusmøde i slutningen af året

  2. år:

  Statusmøde ved afslutningen af året (opfølgning)

  3. år:

  Udslusningsmøde efter seks måneder

  Afsluttende overgangsmøder efter behov

  I løbet af det tredje år udarbejdes en relevant fremtidsplan for tiden efter STU sammen med den unge, dennes pårørende samt det professionelt netværk.

  Den unge bruger tredje år på at oparbejde kompetencer, der gør, at den unge kan realisere fremtidsplanen. Der er særligt vægt på afklaring ift. beskæftigelse/aktivitet samt selvstændighed og/eller støttebehov efter endt STU. Afklaringen sker fx via praktikforløb.